Teithiau 2016 | 2016 Trips

Abaty Ystrad Fflur | Strata Florida Abbey

Trefnwyd diwrnod maes ym mynwent Ystrad Fflur ganol mis Mehefin, yng nghwmni Quentin Drew o Brifysgol y Drindod Dewi Sant, Llambed.  Mae’r fynwent hon yn cyd-oesi â’r abaty, a diddorol oedd clywed fel y mae ffasiwn claddu wedi newid dros y canrifoedd.  Sylwyd ar siap y fynwent, gwahanol gynllun o feddau, yr arysgrif arnynt, trefn teuluoedd o gladdu ayyb hyd at y ffurf bresennol.

Yn anffodus, oherwydd y glaw trwm, bu rhaid terfynnu ynghynt na’r bwriad, ond yn bendant, roedd yn ddiwrnod addysgiadol iawn, ac yn her pellach wrth grwydro mynwentydd i edrych ymhellach na gweld.

During June a Field Trip to Strata Florida cemetery took place in the company of Quentin Drew from University of Wales Trinity Saint David.  The cemetery is of a similar age to the Abbey and it was interesting to hear how the burial fashion has changed over the centuries. 

The shape of the cemetery and the different types of  graves, the  wording on the stones and how the families organised the burials of the family were looked at.

Ty Llanelly | Llanelly House

Teithiodd llond bws o’r aelodau  ar y 22ain o Fehefin i weld Tŷ Llanelly yn y dref honno. Mae’r tŷ yn dyddio nôl dros dair canrif, ac wedi ei adnewyddu dros y blynyddoedd diwethaf gan Ymddiriedolaeth Henebion Sir Gaerfyrddin ar gost o saith miliwn o bunnau.

Tywyswyd ni o gwmpas mewn dau grŵp, a’r welydd yn siarad â ni’n llythrennol drwy gyfrwng technoleg fodern. Syr Thomas Stepney ei hun yn cael ei gynrychioli gan un o’r gwirfoddolwyr, ac yn chwarae ei ran i’r dim, – canmoladwy iawn! Braf oedd cael clywed hanes y tŷ a’r teuluoedd â fu’n byw yno. Anodd meddwl amdano – a’r eglwys gyferbyn – yn sefyll mewn parc gwyrdd yn ymestyn am filoedd o erwau cyn dyfodiad y gweithfeydd diwydiannol.

A full bus of Members travelled to Llanelly House on the 22 June.  The house dates back over 300 years and has recently undergone a refurbishment programme by Carmarthenshire Heritage and Regeneration Trust at a cost of £7m.

We toured the building in two groups and through new technology, the walls literally spoke to us  During the course of the tour we encountered Sir Thomas Stepney, who’s part was played convincingly by one of the Llanelly House volunteers. It was very interesting to hear the history f the house and the families that had lived there.  It was difficult to picture the house, and the Church which was close by, as when built it was standing in a parkland encompassing thousands of acres

 

Castell Cydweli | Kidwelly Castle

Arhoswyd ar y ffordd adre i ymweld â Chastell Cydweli, a phawb yn mwynhau’r tywydd braf.

Before heading for home, we visited Kidwelly Castle and everyone enjoyed the fine weather.