Lampeter History Society | Cymdeithas Hanes Llambed

Swyddogion | Officials 2017-2018

 • Daffodils in the musuemChairman | Cadeirydd – Selwyn Walters, 01570 422769.
 • Deputy Chairman | Is Gadeirydd – Eric Williams
 • Secretary | Ysgrifennydd – Barbara Jones Contact.
 • Treasurer | Trysorydd – Philip Lodwick.
 • Membership Secretary Ysgrifennydd Aelodaeth – Jen Cairns.
 • Publicity Secretary | Ysgrifennydd y Wasg
 • Training Officer | Swyddog Hyfforddiant – Yvonne Herbert
 • Programme Secretary | Ysgrifennydd y Rhaglen – Sian Davies
 • Bill Fillery
 • Alan Leech
 • Angela Roberts
 • Jean Millest-Baker

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Llambed yn 2002

Cyfarfodydd Rheolaidd

Trydydd nos Fawrth pob mis Medi – Mai am 7.30yh yn yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Rhaglen 2016 – 2017

 • Gallwch lawrllwyto ein rhaglen yma.

Rhaglen 2017-18 yn dod yn fuan

Nod Cymdeithas Hanes Llambed yw:-

 • I gyfarfod a trin a thrafod pob agwedd o Llambed gynt, a’i lle yn hanes Dyffryn Teifi, a Cheredigion.
 • Darganfod ac chofnodi hanes Llambed gynt.
 • Cynhyrchu a chyhoeddi ymchwiliadau ar hanes  ardal Llambed.
 • Cefnogi a gwarchod cadwraeth o’n hetifeddiaeth mewn cydweithrediad â mudiadau a sefydliadau eraill yn yr ardal.
 • Hyrwyddo a chyflwyno Llambed a’r cyffinniau fel yr oedd yn yr oes o’r blaen i’r gymuned ac i’r ymwelwyr.

Os oes diddordeb mewn hanes . yn enwedig hanes lleol, dewch i un o’n cyfarfodydd. Tâl aelodaeth yw £10 y flwyddyn, ac mae yna gyfarfod ar y trydydd Nos Fawrth  o Mis Medi hyd Fis Mai, yn dechrau am 7.30y.h. Bydd yna groeso i chwi aros ar ôl y cyfarfod i gael cwpaned a sgwrs. Mae gwybodaeth am y siaradwyr i’w gael ar ein gwefan:-

www.hanesllambed.org.uk

 

The Lampeter History Society was founded in 2002.

Regular meetings

Third Tuesday of every month, September – May, at 7.30 pm in the Old Hall, UW Trinity St. David.

2016-2017 Programme

 • You can download our programme here.

2017-18 programme coming soon

The aims of Cymdeithas Hanes Llambed are:

 • To meet and discuss aspects of Lampeter’s past and its place in the history of the Teifi valley and Ceredigion.
 • Discover and record information about Lampeter’s past.
 • Produce and publish research into particular pieces of Lampeter history.
 • Support the conservation and preservation of our local heritage with other organisations.
 • Promote and present Lampeter’s past to the local community and visitors.

If you are interested in history, particularly local history, then come along to one of our meetings.  Subscription for the year is £10 and meetings are held on the third Tuesday of the month, running from September to May and start at 7.30pm.  Refreshments are included. A full list of speakers can be found on our website at:

Website:  www.hanesllambed.org.uk