Lampeter History Society | Cymdeithas Hanes Llambed

Swyddogion | Officials 2017-2018

 • Daffodils in the musuemChairman | Cadeirydd – Selwyn Walters, 01570 422769.
 • Deputy Chairman | Is Gadeirydd – Eric Williams
 • Secretary | Ysgrifennydd – Barbara Jones Contact.
 • Treasurer | Trysorydd – Philip Lodwick.
 • Membership Secretary Ysgrifennydd Aelodaeth – Jen Cairns.
 • Publicity Secretary | Ysgrifennydd y Wasg
 • Alan Leech
 • Training Officer | Swyddog Hyfforddiant – Yvonne Herbert
 • Programme Secretary | Ysgrifennydd y Rhaglen – Sian Davies
 • Bill Fillery
 • Angela Roberts
 • Jean Millest-Baker

Sefydlwyd Cymdeithas Hanes Llambed yn 2002

Cyfarfodydd Rheolaidd

Trydydd nos Fawrth pob mis Medi – Mai am 7.30yh yn yr Hen Neuadd, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Rhaglen 2017 – 2018

 • Medi 19 – “Brethyn Llwyd” Y Diwydiant Gwlan yng Nghymru yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf – Mark Lucas
 • Hydref 17 – Twr Llundain – David Cooper
 • Tachwedd 21 – William Jones, Glandenys Bancwr, Gwleidydd ac Ynad – Alan Leech
 • Rhagfyr 19 – “Sosial” Nadolig
 • Ionawr 16 – “Y Milwr George” a’r Swagman o Geredigion – John Phillips
 • Chwefror 20 – Ymchwil Newydd ar Blwyf Pencarreg – Jen Cairns ac Eric Williams
 • Mawrth 20 – Cymru – Ohio 2018 – Arwel Jones
 • Ebril 17 – Tu ôl i’r Drws Du! – Janice Richards
 • Mai 15 – Chwedlau mwn Gemwaith – ‘Rhiannon’ Tregaron
 • Mehefin 19 – Taith yr Hâf

Nod Cymdeithas Hanes Llambed yw:-

 • I gyfarfod a trin a thrafod pob agwedd o Llambed gynt, a’i lle yn hanes Dyffryn Teifi, a Cheredigion.
 • Darganfod ac chofnodi hanes Llambed gynt.
 • Cynhyrchu a chyhoeddi ymchwiliadau ar hanes  ardal Llambed.
 • Cefnogi a gwarchod cadwraeth o’n hetifeddiaeth mewn cydweithrediad â mudiadau a sefydliadau eraill yn yr ardal.
 • Hyrwyddo a chyflwyno Llambed a’r cyffinniau fel yr oedd yn yr oes o’r blaen i’r gymuned ac i’r ymwelwyr.

Os oes diddordeb mewn hanes . yn enwedig hanes lleol, dewch i un o’n cyfarfodydd. Tâl aelodaeth yw £10 y flwyddyn, ac mae yna gyfarfod ar y trydydd Nos Fawrth  o Mis Medi hyd Fis Mai, yn dechrau am 7.30y.h. Bydd yna groeso i chwi aros ar ôl y cyfarfod i gael cwpaned a sgwrs. Mae gwybodaeth am y siaradwyr i’w gael ar ein gwefan:-

www.hanesllambed.org.uk

 

The Lampeter History Society was founded in 2002.

Regular meetings

Third Tuesday of every month, September – May, at 7.30 pm in the Old Hall, UW Trinity St. David.

2017-2018 Programme

 • September 19 – “Brethyn Llwyd” Welsh Woollen Industry in World War 1 – Mark Lucas
 • October 17 – The Tower of London – David Cooper
 • November 21 – William Jones, Glandenys Banker, Politician & Magistrate – Alan Leech
 • December 19 – Christmas Social
 • January 16 – “Soldier George” and “A Swagman from Ceredigion” – John Phillips
 • February 20 – New Research on the Parish of Pencarreg – Jen Cairns and Eric Williams
 • March 20 – Wales – Ohio 2018 – Arwel Jones
 • April 17 – Behind the Black Door! – Janice Richards
 • May 15 – Legends in Jewelry – ‘Rhiannon’ Tregaron
 • June 19 -Summer Outing

The aims of Cymdeithas Hanes Llambed are:

 • To meet and discuss aspects of Lampeter’s past and its place in the history of the Teifi valley and Ceredigion.
 • Discover and record information about Lampeter’s past.
 • Produce and publish research into particular pieces of Lampeter history.
 • Support the conservation and preservation of our local heritage with other organisations.
 • Promote and present Lampeter’s past to the local community and visitors.

If you are interested in history, particularly local history, then come along to one of our meetings.  Subscription for the year is £10 and meetings are held on the third Tuesday of the month, running from September to May and start at 7.30pm.  Refreshments are included. A full list of speakers can be found on our website at:

Website:  www.hanesllambed.org.uk